Get Adobe Flash player

Nou Aanlyn

Ons het 171 gaste aanlyn

Geloofsake

Dáár is die Lam van God !

Volgens Joodse gebruik, word seuns op dertienjarige ouderdom deur hul vader "aangeneem" waarna die seun dan as handelsbevoeg beskou word. Die pa nooi sy sakevriende oor om sy seun aan hulle voor te stel en dit aan hulle bekend te maak dat hierdie seun voortaan namens hom mag sake doen.

Die seun sal nie sommer sy eie kop volg nie, maar sal in die voetspore van die pa volg en sake doen volgens die beginsels wat die pa self sou handhaaf. Die seun sou dan ook 'n ring ontvang wat die seël van die pa daarop het sodat al die sake wat die seun namens sy pa behartig dan vir die rekening van sy pa sou wees. (L.W.Hierdie ring is daar om te werk en nie om mooi te lyk nie.)

Die seël op die ring is gelyk aan dié van die pa en dra een en die selfde gesag as dié van die pa aangesien die pa vir die seun borg staan.

Sou die seun homself aan die een of ander vorm van ongehoorsaamheid skulig maak, soos wat die verlore seun gedoen het deur na 'n vreemde land te gaan waar sy pa nie sake doen nie, het die ring vir die seun geen waarde nie en hy sal dit waarskynlik verkwansel of op 'n dronk party tussen die hoere en die rowers verloor.

Aangesien die HERE God die mens na Sy gelykenis gemaak het, sou die mens soos God regeer, maar saam met God regeer en dit doen op die wyse waarop God dit doen. Soos wat kinders hul ouers navolg in manier van praat, loop, staan, dink ens. so sou die kinders van God ook hulle hemelse Vader navolg. ( Efe. 5: 1 )

Nou, omdat God self alles geskape het en in stand hou deur die Woord van Sy krag, en omdat God die aarde onder die gesag of heerskappy van die mens geplaas het, wat Hy na Sy gelykenis geskape het, ( Adam die Seun van God - Lukas 3:38 ) het Adam, net soos sy Vader, die woorde van sy mond gebruik ten einde op die aarde te regeer. God is Gees en Sy Woorde is geldig in die hemele en Adam is vlees en op die aarde is sy woorde geldig. Om hierdie rede, verduidelik Jesaja sowel as Paulus, ( Jes. 9:5 - 6 en Efe. 1:7 -10 en Fil. 2:9-10 ) het Jesus 'n Naam bo alle name want Hy het as mens ook heerskappy op aarde maar omdat Hy ook God is, ook heerskappy in die hemele ! Wonderbaar !

Dit is dan dié kennis waarvan Adam deur die satan berowe is. Die woorde van die ewige lewe wat God in sy mond gele het, was daar nie meer nie, slegs die woorde van die ewige dood. Daarom dat God vir Adam gese het dat die aarde om sy ( Adam ) ontwil vervloek is ( Gen. 3:17 ).

God is 'n God van die ewige lewe en Hy seën, en vervloek nie, maar deur Sy kennis het Hy dit aan Adam oorgedra omdat Hy die eindresultaat van Adam se onvermoë weens die vyandskap teen Hom geken het.

Dit is die woord van die geloof ( Rom. 10:8 ) wat die krag dra en geloof het met kennis ( Kol. 3:10 ) te make. As ons dus net ken wat sleg is, geen mens ken van sy geboorte af enige iets anders behalwe dit wat sleg is nie ( voortaan sal die woord "sleg" met "dood" vervang word aangesien dit geestelik die korrekte woord is ) omdat ons hele voorgeslag almal net weet van die dinge van die dood ( Rom. 3:23 ). Daarom sal die dinge wat ons glo ook die dood bevat en die woorde van die geloof wat in ons harte is sal dus woorde van die dood wees en die dood voortbring of ons dit nou weet, wil glo of erken, of nie, so is dit ! ( Mat 12:33 - 37 saam gelees met Joh. 6:68 en Jes. 59:21.)

Om hierdie rede word die uitdrukking "wedergeboorte" gebruik om bekering tot God te beskryf aangesien sulke mense se woorde vervang is met nuwe woorde wat natuurlik maak dat so 'n mens 'n nuwe taal praat of nuwe lied sing ( Ps. 40:4 en Markus 16:17 en Open. 14:3 ) waarvan die woorde nie geleer kan word nie omdat dit alles uit Sy Hoogste ontvang word.

God het dan deur die woorde van mense gewerk sonder dat daardie mense waarlik besef het wat die uitwerking van hulle woorde sou wees soos bv. Abraham toe hy vir sy seun Isak gese het dat God vir Homself 'n offerlam sal voorsien ( Gen. 22:8 ). Abraham het natuurlik ook daardie woorde wat hy gese het, geglo sonder om te weet dat sy woorde op die Christus betrekking het !

Eers het Hy met Abram 'n verbond gesluit, naamlik om vir Abram en sy nageslag 'n God te wees, sy naam verander na Abraham toe en die besnydenis ingestel ( Gen. 17: 1-22 ) en aan Abraham 'n seun belowe. Toe hierdie seun Isak dan gebore is het God weer aan Abraham verskyn en hom beveel om hierdie seun te gaan offer ( Gen. 22:1 - 14 ) met die doel om Abraham op die punt te kry wat hy met die woorde van sy mond die Christus, die Lam van God sou wettig en aankondig ! ( vers 8 ) Weens die geregtigheid het God hierdie "toestemming," in die vorm van woorde, van hom wat op die aarde die heerskappy besit nodig voordat Hy self Sy offerlam mag stuur. Die feit dat Abraham opreg in sy hart besluit het om sy seun te offer, was die seël op die kontrak. Volgens reëls van die geregtigheid het Abraham sy seun geoffer ( Heb.11:17 ) en daarom het Hy die Seun van die mens geoffer sodat ons kan lewe.

Die profete van God is nie altyd bewus van hul profeetskap nie ! ( Ook maar goed so aangesien dit hoogmoed voorkom en die profeet van sonde bewaar ! )

Om al die woorde van die profete en ander manne van God deur die skrifte heen op te spoor wat die handel en wandel van die Lam van God aankondig, is genoeg om boeke oor vol te skryf !

Die punt wat ek wil maak is dat Jesus geheel en al volgens alle geregtigheid deur die gesagdraers van die aarde se woorde aangekondig is. Die doel van hierdie boek is net om die leser te prikkel sodat hy self in sy tyd met God hierdie dinge naspeur en self die vreugde van 'n brandende hart wat van Hom hoor, kan ervaar.

Die profeet Jesja ( Jesaja beteken : God het gered ) beskryf die hele kruisiging ( Jes. 53 ) en sy woorde is almal in die verledetyd geskryf alhoewel dit sowat 712 jaar voor Christus reeds geskrywe is ! Ek wil hier net enkele dinge uit Jes. 53 aanroer wat inpas by dit wat reeds in hierdie hoofstuk tot nou toe gese is.

Jesaja 53:11-12

11 Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra.

12 Daarom sal Ek Hom 'n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Die Kruis van Christus gaan oor die kennis en die goddelike uitoeffening van die geregtigheid. Deur Sy kennis sal Hy baie regverdig maak. Die pyniging van die vlees was nie die volle straf of prys wat Hy vir ons sondes moes betaal nie. Ons mensies wat in hierdie vlees lewe en wat pyn begryp is geneig om Sy lyding na vlees as die offer vir ons sonde te sien terwyl dit met die geregtigheid te make het.

Voordat ek God ontmoet en persoonlik geken het, het die prediking oor die kruis my die indruk gegee dat God onregverdig is aangesien Hy, volgens die prediking wat ek gehoor het, 'n Onskuldige sondelose in my plek straf vir my sonde !

Ook kon ek, a.g.v. die manier wat ek die prediking verstaan het, nie verstaan hoe Jesus net drie dae in die hel kon deurbring om die hele straf te dra vir ander wat tot in alle ewigheid in die hel sal wees nie.

Te veel botsende stellings het my afgestoot van hierdie evangelie met hierdie snaakse god wie se geregtigheid my nie regtig beindruk het nie. Onthou, ek was nie wedergebore gebore nie, maar was in sonde ontvang en gebore al was my ouers in 'n "Christen kerk" en ek as kind daar gedoop. Omdat my oog so skeef gesien het en my oor so skeef gehoor het, was dit my dwase sondige sienning van die saak ! Ek verwyt nie die predikante nie !

Om ongeregtigheid voor Sy deur te le is laster ! Ons mensies gaan skop die hond omdat ons vir die vrou kwaad is, maar dank Hom wat die Almagtige is, dat Hy nie soos ons is nie.

Hierdie dinge het dan te groot en te ondeurgrondelik diep vir my verstand gebly totdat ek die Here gebid het om my hierdie dinge oop te maak en Hy my van die antwoorde in Jesaja 53 laat vind het.

Jes. 53:4

"maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was."

Ons is skulig, nie God nie maar ons het, omdat ons oog so skeef is, Hom gehou vir een wat deur God geplaag is. Ons dink mos dat almal wat mooi van aansien is en volop geld het, deur God aangesien word, omdat ons dink dat ons soos God is en dat Hy soos ons is, dink ons so. Ek dank Hom dat Hy radikaal anders, anders, anders is.

2 Kor. 5:21

Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Die skrifgedeelte hierbo het die satan met groot welslae in die oog van die mens verdraai. Saamgelees met Jes. 53:4 is dit maklik om agter die ware betekenis daarvan te kom. Dit word algemeen aanvaar en vertolk dat God ons sonde aan Jesus toegereken het !

Dit is onder geen omstandighede wat die skrif se nie. Daar is tog nie onreg by God nie. Omdat Hy so regverdig is, het ons Hom aangesien as sonde omdat ons oog so skeef is.

Die griekse woord ( hamartia ) vir sonde wat gebruik word se betekenis is : "om die doel te mis/om af te dwaal van God se wet." Die selfde skrif verklaar ook dat Hy geen sonde geken het nie - dan is dit tog duidelik dat God nie Hom die onreg aandoen deur Hom die skuld te gee en Hom as sondig aan te sien in plaas van ons nie.

Is daar onreg by God ? ( Indien die vertalers van die Bybel minder van hulle eie woorde bygevoeg het om dinge makliker verstaanbaar te maak, dink maar net ek, sou daar 'n menigte minder misverstande gewees het.)

Laat ons dit nou maar erken, ons het Hom gekruisig, nie God nie ! Ons het Hom nie geag nie en ons het Hom vir sonde, ja, selfs as duiwelbesete en kranksinnig aangesien ( Joh. 10: 17 - 20 en 33 ) en as lasteraar omdat Hy die waarheid gepraat het. As Hy Hom nie sonde vir ons, in ons oë, volgens ons sienning, gemaak het nie sou ons Hom nie kruisig nie. Die skrifgeleerdes het Hom as sondig beskou en daarom het hulle hom laat kruisig. Hulle het gedink dat hulle aan God eer bewys die dag toe hulle Jesus laat kruisig het.

Daar is geen onreg by God nie, dit is ons wat God in die gees kruisig en Jesus in Sy vlees gekruisig het en ons ongeregtighede op Hom wat geen sonde geken het nie, uitgehaal het, nie God nie. Alle onreg is ons skuldig aan. Hy het Hom ( Joh. 19:11- 16 ) in ons hand oorgegee en so ons ongeregtighede op Hom laat neerkom ( 1 Pet. 2:24 ) sodat Hy wat Jesus is eintlik die sonde wat ons teen die Vader pleeg in die gees afweer deur dit in Sy eie liggaam te absorbeer. So kom ons vyandskap teen God op die Lam neer en dra Hy ons sonde sodat elkeen wat dit kan insien en glo, se sonde teen die Vader hom nie langer toegereken word nie. O, hoe ondeurgrondelik en onnaspeurlik Sy weë in die geregtigheid; aan Hom kom toe al die eer en die lof en die aanbidding tot in alle ewigheid.

Jes. 53:5

Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Ons gaan dieper inloer na die betekenis van die Hebreeuse woord "musar" wat in ons Bybel as "straf" vertaal word. Ons het hier met 'n woord te make wat eintlik net een betekenis het wat op verskillende maniere uitdrukking gee maar weens die skeefheid van die menslike oog, en sy begeerte om te glo dat hy soos God is en dat God soos hy is, is die verkeerde keuse gemaak toe daar met die vertaling van hierdie skrifgedeelte na die konteks daarvan gekyk is. Hy het Hom beslis nie gestraf in die plek van die sondige wereld nie. God doen geen onreg deur die Onskuldige in die plek van die skuldige te straf nie.

Die selfde woord kom ook in Deuteronómium 11: 2 voor en word hier as "onderwysing" vertaal. Dit is nader aan die ware betekenis van die woord wat dui op onderwysing in die vorm van "streng dissipline". Die woord kom ook voor in Job 34: 31 ( Sien ook Job 34:10 - 12 terwyl u daar is ! ) en Jeremia 30: 14 - slegs vier keer in die hele Bybel. Saamgelees met hierdie versies en met Hebreërs 5: 8 en 12: 2 en 8 - 11 is dit duidelik wat God deur Sy profeet Jasaja ( 53:5 ) wou se. Dit kom daarop neer dat die streng dissiplinere onderwysing wat ook vir ons, as ons gehoorsaam is, die vrede aanbring, op Hom was sodat Hy as die Eerste, al was Hy die Seun, daardeur is en ons Hom as Leidsman en voleinder van ons geloof kan volg. Bepeins hierdie dinge eers baie, baie goed totdat dit u deel word voordat u verder gaan asseblief.

Jes. 53:10

Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal Hy 'n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.

Omdat alles, behalwe om te sondig, vir God moontlik is, was daar vir die Seun 'n ander uitweg, anders sou Hy nie daarvoor bid nie, ( Luk. 22:42 ) as die dood van die kruis, wat die dood vir die sonde is ( Rom. 6:10 - Hy deur ons toedoen verbrysel ).

Dit het die Vader behaag dat Hy gekruisig moes word, sodat die boodskap van die sonde wat in ons mense is en wat ons God aandoen, onweerlegbaar deur demonstrasie bewys en vertel kan word en Hy Sy siel, wat in Sy bloed is, as skuldoffer kon aanbied ( Lev.17:11; Efe.1:7; Kol.1:14 en Heb.10:10 ) deurdat Hy daardeur die volle wet vervul sodat ons sonde vergewe kan word.

Deur Sy kennis het Hy baie regverdig gemaak ook omdat Hy vir hulle gebid ( woorde ) het, hier op die aarde as mens in menslike liggaam ( Luk. 23:34 en Joh. 17 :13 ).

Dit gaan daaroor dat God die gebed van die Regverdige, wat geen sonde het nie, verhoor. Daar was niemand anders op aarde wat regverdig ( Rom. 3: 9 - 14 ) was om hierdie woorde te bid nie want almal het net die woorde van die dood geken.

God moes dus Self as Verlosser kom en die boodskap van God kom aflewer in Sy menslike liggaam aan die Kruis.

Daar moes, op 'n manier wat nie verkeerd verstaan kan word nie, verduidelik word wat die mens God aandoen deur Hom nie as hulle God aan te neem nie.

Deur Sy kennis het Hy in die selfde tyd, terwyl Hy hierdie boodskap aflewer, daardie sonde van die mens aan God, op Homself geneem ( 1 Pet. 2:24 ) in Sy liggaam, en só hul sonde gedra ! Deurdat Hy hulle sonde gedra het, kon Hy nou wettiglik vir hulle versoenning doen deur die regte woorde in menslike liggaam te bid. Hy kon nou se : "Vader, alles wat hulle U aandoen, het hulle nou aan My gedoen sodat hulle dit nie meer aan U doen nie maar aan My, so Ek dra nou daardie sonde van hulle en Ek vra U om hulle dit te vergewe want hulle weet nie wat hulle doen nie " ( Hierdie aanhaling is nou my eie woorde in my poging om die beginsel van die saak te probeer verduidelik )

Deur Sy kennis het Hy Sy siel in die dood uitgestort. Daar is geskrywe dat die siel in die bloed is ( Lev. 17:11 en 14 ) en met die bloed verbind is.

Hierdie wereld is die dood ( Joh.18: 36 ) omdat die dood hier regeer. Die sonde is die dood. Daar is 'n verskil tussen sterwe en die dood. Die liggaam sterwe maar die sonde is die dood. Hulle wat die ewige lewe het, lewe dus ( Joh.11: 25 ), al het hulle ook gesterwe want om die ewige lewe te besit is om die kennis van die ewige lewe te he en dit is alles uit Sy Hoogste.

Die Jode het gesukkel om hierdie dinge te begryp en het gedink dat Jesus van die duiwel besete ( Joh. 8: 52 - 53 ) was net omdat hulle nie kon verstaan wat Hy se nie.

So aangesien Sy bloed vegiet is hier op die aarde, waar die dood is, omdat die dood hier op aarde heers, het Hy Sy siel in die dood uitgestort. Dit was die een manier van Sy siel in die dood uitstort. Die ander manier is deur die offer van Sy wil deur dit aan die wil van die Vader ( Luk. 22:42 en Heb. 10: 10 - 18 ) te onderwerp. Wanneer mens afsien van jou eie wil om dit aan die wil van andere te onderwerp, maak jy mos daardeur jou eie wil dood. Met ander woorde, die SELF sterwe in die proses.

Dit het Hy alles gedoen ten einde die volle geregtigheid te vervul. Iets wat ons mensies nie kan doen nie, al dink ons dat ons kan ( Luk. 22: 31 - 34 ).

Die siel is die lewe en die wil. Tensy ons ons lewe en wil in die dood kan uitstort, kan ons nie in ons self sterwe nie en volg dus nie die wet van die ewige lewe nie maar die wet van die sonde ( Rom. 8: 2 ) en die dood . Dit is presies waar die angel van die dood ( die sonde ) le; by die eie verstand, die eie wil wat vir Eva so begeerlik gelyk het ( Gen. 3:6 ).

Deur Sy kennis het Hy Sy siel in die dood laat uitstort sodat Hy in alle opsigte die geregtigheid vervul en dat dié wat in Hom glo, die ewige lewe kan he. ( Heb. 10: 10 - 18 ) Hy het gesterwe na die vlees en is uit daardie dood opgewek alhoewel Hy nie in die dood van die sonde was nie maar die dood wat Hy na die vlees gesterf het, het Hy vir die sonde gesterf ( Hand. 2:27,28 en 31; Rom. 6:10 - 11 en 1 Pet. 3:18 - 19 ). Dit was tog immers deur die sonde van die mens dat Hy liggaamlik, nie in die Gees nie, gesterf het - ons het Hom vermoor.

Hy het self geen sonde ooit gehad nie nie. Die dood van die sonde is die ewige dood en word die tweede dood ( Open. 2: 11; 20:6 en 14; 21:8 ) genoem. Aan hierdie dood is daar geen einde nie en die vuur ( Ese 28:18 ) daarvan kan nie geblus word nie omdat die sonde self ( Mark. 9: 44 - 48 ) soos 'n wurm, daardie ewige verterende vuur is.

Hy was nie naby hierdie dood nie aangesien Hy hierdie dood oorwin het deur daar uit te bly en geen aandeel daaraan te he nie. Selfs tot die dood van die kruis het Hy nie gesondig nie - nie eers met die gedagte nie ! Dit is deur die weerstaan van die sonde wat Hy na die vlees gesterf het. Hy was daaraan onderwerp om ten bloede toe weerstand teen die sonde te bied ( Heb. 12:4 ). Iets wat ons, dank die Here Jesus, waarskynlik nie nodig het om deur te gaan nie.

Indien Hy Sy saak sou verdedig voor Pilatus of die skrifgeleerdes of op enige manier Sy "Self" sou verdedig, sou Hy homself los praat deur Sy kennis en wysheid, maar dan sou hy wel lewend wees vir die sonde deur die wet van die sonde en die dood te gehoorsaam. Hy was tot die dood van die kruis gehoorsaam aan Sy Vader wat ( die wet van ) die ewige lewe is en so het Hy die dood wat Hy gesterwe het, nie gesterwe weens die sonde wat in Hom is nie maar weens die feit dat Hy "dood is vir die sonde" en as gevolg van die sonde wat in ons mensies teenwoordig is.

Die dood wat Hy gesterwe het, het Hy gesterwe omdat Hy dood was vir die sonde deur nie te sondig nie en nie omdat Hy dood was weens sonde in hom nie nie ! ( Rom. 6:3 - 10 )

Salig en heilig is hulle wat deel het aan die die wedergeboorte, die eerste opstanding ( Joh.5:21; Efe.2:1 ) want oor hulle het die tweede dood ( Open. 20:2 en Gal. 6:14 ) geen mag nie. Hy sal kom in die laaste dag ( Joh. 5: 24,28,29; 6: 39, 40, 44, 54; Rom.8:1 ) om hulle te kom haal ( 1 Thess. 4:16,17 ) uit hierdie wereld waar die dood regeer en hulle sal saam met Hom gaan sit om dit ( Luk. 22: 30 ) te oordeel.

So het Hy dan deur Sy kennis van die geregtigheid, die satan uitgeklee en die dood namens ons en vir ons oorwin sodat ons deur Sy oorwinning en vervulling van die wet, kan lewe.

Nou verstaan ek die Kruis van Christus en die boodskap van alles wat daar in Jerusalem gebeur het op daardie dag heeltemal anders ! Nou verstaan ek dat God nie onregverdig is om iemand anders vir my sonde te straf nie, maar ek sien nou maar net 'n gedeelte van Sy ondeurgrondelikke weë in geregtigheid. Ja, waarlik, Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid ! ( Openbaring 19:11 )

Ek kan nou die liefde van God daarin sien dat Hy tot al hierdie uiterstes gegaan het om met my te praat en te verduidelik wat ek Hom aandoen deur Hom nie toe te laat om my God te wees nie !

Ook sien ek nou eers 'n bietjie van Sy ewige Goddelikheid en ondeurgrondelike wysheid en geregtigheid in die kruisdood van God ons Verlosser !

Sy karakter en geregtigheid word ten volle verklaar deur alles wat gebeur het daardie dag in Jerusalem, al verstaan ek maar net ten dele. Die gesindheid, blindheid en dwaasheid en verwaandheid van die mensdom met sy godsdienstigheid en al, wat daagliks steeds gebeur in mense se harte, die nuwe Jerusalem, word verklaar deur alles wat in Jerusalem gebeur het op daardie dag, sowat twee duisend jaar gelede !

Sien u waar die Lam van God en die Woord van God en die Gees van God ten opsigte van uself is op hierdie oomblik ?

Indien u Hom nog nie ontmoet het nie, en Hy u nog nie nuut gemaak het nie, en u Hom maar net probeer gelukkig maak deur gereeld kerk toe te gaan, dan moet ek vir u se : Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wereld wegneem steeds aan die kruis ten opsigte van u lewe ! Hy sal Homself nie verlos in u lewe nie tensy u hierdie saak met Hom uitpraat en deur die woorde van u mond aan Hom verklaar dat u teen Hom gesondig het deur die lot te werp oor Sy gewaad terwyl u Hom aan die kruis laat hang om te sterwe ten opsigte van u lewe nie.

Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wereld wegneem en vir hulle wat Hom nie aangeneem het nie hang Hy aan die kruis by die plek wat Hoofskedel ( die mens se verstand is mos in sy hoofskedel- Jeremia 17:5 en 18:12 ) genoem word . Gaan uit na Hom toe en ruil met Hom plek !

Vandag as u Sy stem hoor, vehard nie u hart nie en laat die gesonde verstand in u hoofskedel nie die besluite neem nie, maar verander die gebeure in u Jerusalem, die hart, deur Hom te laat intrek in die tempel van u hart terwyl u die plek aan die kruis gaan vul buitekant die stad op die plek wat Hoofskedel genoem word. Dáár is die plek van óf die Christus óf die sondaar se kruis !

Hy het die Naam bo alle name omdat God die Vader in Sy Naam alle heerskappy in die hemele sowel as op die aarde onder Een Hoof verenig het. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Hy die Here ( eienaar ) is want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge omdat nie een ding wat ontstaan het sonder Hom ontstaan het nie. ( Efe. 1:10 en Joh 1: 1 - 3 )

Dáár is die Lam van God en Hy voer oorlog in geregtigeheid en Hy het 'n Naam wat geskrywe is wat bo alle name is en wat niemand ken nie ( te Wonderbaar vir menslike begrip ! ) behalwe Hy self en daardie Naam is: Die Woord van God ! ( Open.19:11 - 13 )

Hy wat die Woord van God betwyfel, betwyfel ook God en sonder om God te glo is dit onmoontlik om God te behaag. Die Woord of Lam van God is die enigste Weg tot die Waarheid en die ewige lewe.

Dáár is die Lam van God, Hy is die Weg en die Waarheid en die lewe, die Ewige Vader en Sy Naam is Wonderbaar, God met ons, wie in Hom glo sal in ewigheid lewe al het hy ook gesterwe. ( Jes. 9:5, Joh. 11:25 - 26 en 14:6 - 9 )

Nog baie ander dinge het die Lam van God gedoen tydens Sy besoek aan Sy eiendom ( Joh. 1:11 en 21:25 ) maar as die volle betekenis van elke tree wat Hy geloop het en van elke woord wat Hy gespreek het en van elke daad wat Hy gedoen het en van elke daad wat Hom aangedoen is en van elke woord wat teen Hom gespreek is, ten volle beskryf moet word, dink ek, sal die wereld self al die boeke nie kan bevat nie !

Hieraan word die Bybel weereens openbaar as die ware Woord van God aangesien al die kennis daarin saamgevat so oorweldigend groot is, dat indien dit menslik moontlik was, om dit alles te ontrafel en in ander boeke te verduidelik en uiteen te sit, al die boeke in die wereld sowel as die spasie op aarde nie genoeg sal wees nie.

Ons enigste hoop om enige iets te verstaan of te wete te kom van wat alles in die Bybel staan, is alles uit Sy Hoogste, die troon van God en van die Lam, die Naam bo alle name ! Hy is so naby as die begeerte van u hart - open u mond en laat u begeerte na Hom en Sy Woorde deur smeking en danksegging aan Hom bekend word sodat u kan ontvang - alles is uit Sy Hoogste, vry, gratis en verniet ! Amen.

Kommentaar  

 
Guest
#1 Guest 2014-03-08 22:43
I entered this website while I was looking for cartilage earrings and I admit that I was very
fortunate for doing so. I believe that this is an extremely wonderful page you have here!
Would it be ok if I shared your page on FB with your url and title of your page:"Dáár is die Lam van God !"?


Thanks,

Lana Lane

Check out my homepage :: www.Cartilageearring .net
Reporteer plasing
 

You have no rights to post comments