Get Adobe Flash player

Nou Aanlyn

Ons het 167 gaste aanlyn

Geloofsake

Hy hét God Verklaar.

Joh.1:18

Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.

Hierdie is die getuienis van Johannes die Doper wat gestuur is om die pad vir die Seun van die mens gelyk te maak deur sy woorde. Dit is opmerklik dat hy getuig dat die Seun in die boesem van die Vader is terwyl Jesus ook op die selfde oomblik die aarde bewandel het ! In die selfde asem getuig Johannes die Doper dat Hy, Jesus, God verklaar het.

Deur die wyse wat Hy van buite die wereld binne gekom het, het Hy God verklaar en dit is waarom Johannes die Doper se getuienis ten opsigte dáárvan in die verlede tyd is.

God het die hele aarde en alles wat daarop is onder die heerskappy van die mens Adam geplaas. ( Gen. 1:26 - 28 en Ps. 8:6 - 9 )

Hierdie instelling van God, is weens Sy geregtigheid, nie omgekeer toe die mens besluit het om self sy eie god te wees en so in die sonde en die dood geval het nie.

Daar kan maar net een Eerste en Laaste wees en daar kan maar net een Alfa en Oméga wees en daar kan maar net een Almagtige wees en dus net Een wees wat daarop kan aanspraak maak om God te wees. Elkeen dus wat self ook God wil wees is dus outomaties in vyandskap met die Enige Waaragtige God wat alles gemaak het en die waarheid is nie in hom wat self ook God wil wees nie.

God het die mens nie heerskappy oor homself gegee nie. Dit is nie moontlik nie want sodra die mens heerskappy oor homself het, is hy self sy eie god en dit kan tog nie aangesien daar volgens alle geregtigheid net plek vir een is om God te wees. Ook kan Hy selfs in Sy nederigheid dit nie doen om Sy eer aan ander te gee nie want dan sou Hy lieg want die waarheid bly nou maar eenmaal so dat Hy die Waaragtige God is. Hy kan hierdie eer wat Hom as God toekom ( Jes. 42: 8 en 48: 11 ) aan niemand anders gee nie al sou Hy ook wou. Dit is nie moontlik nie want God kan nie lieg of sondig nie of, weens die feit dat dit Hy is wat die Eerste is en hierdie waarheid onveranderlik is, nie deur die sonde versoek word nie.

Oor wie sou Hy begeer om homself te verhef dat die dood, die sonde, by Hom teenwoordig kan wees ? Hy is die dienskneg van Sy hele skepping ( Jes. 64:4 en Heb. 1:3 ) deur dit in stand te hou, en hoe sou die dienskneg 'n ander onderwerp dat die dood, die sonde by Hom teenwoordig kan wees ? Hy kan eenvoudig nie sondig nie.

Mense sal wil aanvoer dat die mens nie werklik aan God gelyk geskape is nie aangesien die mens tot sonde in staat was en steeds is ! Nie waar nie ! Die Skepper het Sy skepsels in alle geregtigheid aan Homself gelyk gemaak en ag Sy skepsels hoër as wat Hy Homself ag. Die skepsel, so ook satan, verkeer in die plek waar hy kan begeer om eerder Skepper te wees as skepsel en hierdie begeerte bevat die dood en is die ewige dood. ( sien Gen. 3:6; 11:4 en Jes. 14:14 ) Hierdie begeerte om vir myself naam te maak en te wees wat ek nie is nie beteken noodwendig dat ek Hom wat dít is wat ek begeer om te wees beroof van die eer wat Hom toekom. Die ewige lewe het met die betoning van eer te make en die sonde en die dood met die begeerte om eer te ontvang wat my nie toekom nie. Want as ek in alle opsigte aan my Skepper gelyk is deurdat Hy my geskape het om tot alles in staat te wees waartoe Hy self in staat is, wat begeer ek dan anders van Hom behalwe die eer wat Hom as Skepper toekom ? Elkeen dus wat dink dat hy self sy eie god is en self sy sg. "hoër self" en "heilige self" wil ontdek en bevorder is wetend of onwetend 'n dienskneg van die leuen en die sonde en die duiwel en in vyandskap met die waarheid en dus ook met God !

Die enigste manier waarvolgens Hy wettiglik na die aarde kon terugkeer was om die gestalte van 'n mens aan te neem aangesien die heerskappy hier op aarde aan die mens gegee is en sodoende aan die mens behoort. Vir so lank as wat die mens in God sou bly, sou Sy wil deur die diens van die mens, om dit so te stel, hier op aarde geskied.

Die satan, wie se plek in die hemel nie meer gevind is nie, het die aarde as uitkoms gesien en die mens verlei om hom te gehoorsaam sodat hy van die mens se heerskappy misbruik kan maak. Die mens het uit sy dwaasheid die aarde aan die satan oorgegee ( Luk. 4:6 ) aangesien die satan nou deur die mens werk om sy wil hier te laat geskied. Die satan kom nie by die wettige deur in nie maar kom klim soos 'n rower en 'n dief langs 'n ander weg in. ( Joh. 10 :1 - 6 ) Hy werk deur mense om sy wil te doen sonder hulle toestemming en medewete. Jesus het langs die regte weg, in die gestalte van die mens, die aarde binne gekom met die kennis dat die heerskappy hier aan die mens gegee is.

Die wettige deur na die skaapstal toe van Johannes 10 is dus die menslike liggaam ! Aangesien God, nie soos die satan, mense sonder hulle toestemming sal beset om deur hulle te begin werk nie, het Hy dus geen ander keuse as om in alle opsigte mens te word en in Sy eie liggaam te kom nie. So word dan die geregtigheid vervul ten opsigte van Sy aankoms of binnekoms in die wereld hier op aarde !

Deur die feit dat Hy uit 'n maagd gebore moes word sodat die saad van die man, ( Gen. 3:15 en 17:10 - 14 ) waardeur die sonde na die kinders oorgaan, nie in die gedrang kom nie, word die geregtigheid ook vervul. Deur die vroulike saad word die sonde nie na die nageslag toe oorgedra nie aangesien die man oor die vrou heers. Daarom is daar vyandskap tussen die saad van die vrou en die satan ingestel deur God met die oog op Sy wettige koms aarde toe as die Verlosser in 'n sondelose menslike liggaam. Hierdie verborgenheid is groot ( Efe.5:32 ) en moeilik om met woorde te verduidelik, maar dit is belangrik dat Hy self op die regte tyd aan u die openbaring skenk.

Die Christus verklaar God die Vader se geregtigheid en wysheid met Sy binnekoms na die aarde toe, met elke tree wat Hy gee, met elke woord wat hy spreek en deur die woorde van die profete wat van Hom profeteer om Sy koms wettiglik aan te kondig tot op Johannes die Doper wat Hom aankondig as die Lam van God ( Joh. 1:29 - 36 ) en selfs ook deur Kájafas die hoë priester ( Joh. 11: 49 - 50 ) se woorde wat Sy dood na die vlees as offer vir die hele mensdom se sonde volkome wettig !

So is dan alle geregtigheid ten opsigte van Sy binnekoms na die aarde toe vervul. Ondeurgrondelik en onnaspeurlik is Sy weë en geregtigheid !

Soos wat die geboorte in menslike liggaam die enigste wettige deur is om die aarde binne te kom, so is ook die dood van die liggaam die enigste wettige deur na die siele in die gevangenis en die doderyk waarheen Hy ook is in die Gees. ( Rom. 14:9 en 1 Pet. 3:18 - 19 )

Met Sy eerste wonderwerk te Kana op die bruilof verklaar Hy God deur te wys dat God radikaal anders is as wat die mens is en so kan ons voortgaan tot by die Kruis waar Hy die finale boodskap aflewer deur die toneel wat daar openlik afspeel.

Die boodskap of teken ( Luk. 2:34 ) van die Kruis is om God se posisie, as gevolg van die mens se houding teenoor Hom, te verklaar. Omdat die mense die waarheid nie liefhet nie en nie wil hoor nie, weerspreek hulle op allerhande maniere hierdie teken van die seun van die mens deur te ontken dat Hy God is en deur te leer dat mense "reg moet leef " om Hom te behaag.

Deur die kruis word die feit aan die lig gebring dat mense God nie toelaat om hulle God te wees nie deur eerder Sy hande en voete vas te nael en dan eerder die moordenaar ( satan ) se vrylating te verkies, aangevuur deur die godsdienstige leiers terwyl die mensgemaakte owerheid sy hande in onskuld was.

Volgens alle geregtigheid mag slegs God self hierdie boodskap aan die mensdom kom oordra op die manier wat Jesus dit gedoen het anders sou dit 'n leuen wees.

Indien Jesus nie God is nie, soos sommige beweer, kan Hy mos nie kom en namens God se: "Kyk, soos wat julle my hier in die vlees kruisig, doen julle ook aan God in die Gees deur Hom nie toe te laat om vir julle God te wees nie !"

So 'n demonstrerende boodskap wat ook die versoening bewerk kan slegs deur Hom wat die onreg ervaar, deur Hom wat geestelik gekruisig word, Persoonlik afgelewer word ! God alleen kan Homself en die tragedie van die mens se houding ten opsigte van Homself in waarheid kom verklaar !

Deur die sonde wat in ons as as mense is, is Jesus se menslike liggaam verbrysel en gekruisig - een en die selfde sonde in ons, kruisig ook ons Skepper indien ons Hom nie as ons Skepper, Sy regmatige eer gee nie. Die feit dat dit wat ons as mense vir Jesus aangedoen het, deur Hom te kruisig, vir ons vergifnis bring van die sonde wat ons die Vader aandoen in die Gees, is bewys daarvan dat hy, Jesus ook waarlik God is! Die sonde teen 'n mens is teen 'n mens en die sonde teen God is 'n ander sonde. Die een sonde is nie die selfde as die ander nie tensy daardie mens ook God is nie! Aangesien die selfde sonde van die mens teen God die Vader in die Gees op Jesus se menslike liggaam neergekom het, kon Hy, Jesus, die sonde van die mens dra, in Sy liggaam sodat die sonde teen die Vader vergewe kan word! 

Mag die Here u verstand open om hierdie dinge alles deel te maak van u verstaan en begrip van die dinge daar bo !

Salig is hy wat hierdie woorde hoor want hy sal weens sy brandende hart weet, dit alles is uit Sy Hoogste !

My beker loop nou oor met die vreugde en blydskap van die Here - kom ons sing saam met Paulus hierdie loflied !

Rom.11:33-36

33 O, DIEPTE van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy wee

34 Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was Sy raadsman gewees ?

35 Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word ?

36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

You have no rights to post comments