Get Adobe Flash player

Nou Aanlyn

Ons het 166 gaste aanlyn

Geloofsake

Hoe staan die Christendom teenoor ander Gelowe?

Ook uit die Christendom het daar baie valse profete uitgegaan wat hulself in hierdie hoofstuk sal ontdek indien hulle let op die beginsels wat geld ( 1 Joh. 2:19 ).

Vir die godsdienstige slawe buite die Christendom, klink en lyk die Christendom na 'n raaisel aangesien daar so 'n menigte groepe is wat almal graag bekend wil staan as Christen kerke.

Die waarheid is dat nie eers een van hierdie kerke, soos hulle bekend staan, werklik die Christendom verteenwoordig nie. Hulle strukture pas nie in by strukture van die ewige lewe nie maar lyk eerder na die strukture van hulle wat die leer van die Nikolaiete aanhang. Dat daar Christene se name as lidmate op die lidmaatregisters van hierdie sg. kerke voorkom, is waar en ek dank die Here daarvoor dat Hy op so 'n wyse sendelinge na hierdie sendingveld, wat as kerk bekend staan, stuur !

Met uitsondering van satanisme, meeste "Afrika-godsdienste," toordery, ens. hang al die godsdienste van die wereld die "goeie"aan, in die konteks van wat hulle as die "goeie" sien of verstaan.

Soos wat "negatief en positief" op die oog van die toeskouer berus, so ook berus "die goeie" baie keer op die oog van die toeskouer.

Ek het so 'n klompie maande gelede gereeld 'n vriendin na 'n sekere radiostasie geneem wat haar met die insameling van fondse, klerasie ens. behulpsaam was. Elke keer wat sy die plek besooek het, het ek buite in die motor bly wag. Omdat ek geweet het dat hierdie radiostasie se mense Hom nie ken nie, het ek soms daarvoor gebid dat die Here Hom tot die eienaars van hierdie radiostasie sal neerbuig om hulle te red uit hul dwaling.

Toe ek later verneem dat die hernuwing van hul uitsaaipermit deur die owerhede geweier is, wou ek, omdat ek vir die mense omgee, vir hierdie radiostasie se voortbestaan bid maar die Here het my daarop gewys dat Hy deur hierdie omstandighede aan die werk is met hierdie mense. Ook het Hy my daarop gewys dat hulle ernstige vyande van die Waarheid is en dat dit beter sal wees indien dié radiostasie toe bly tot tyd en wyl hierdie mense Hom leer ken het.

Vir my was die regering van die dag ( gedurende die jaar 1999 ), wat self vyande van God is, se weiering van hulle uitsaaipermit toe nie langer negatief nie maar positief aangesien bekerings mag volg. Vir dié van die radiostasie en hul vriende was dit negatief! Die Woord van God is gelouter en daarom dat woorde met moontlike dubbele waardes en betekenisse soos negatief en positief nie daarin voorkom nie. ( Spr. 30:5-6 )

Woorde met dubbelhartige betekenisse kom voor by die godsdienste van die slawe sowel as in hul boeke.

Woorde soos bv. "kharma" se betekenisse le ook in die oog van die toeskouer. Hy wat van my hou sal beweer dat ek "goeie kharma" het terwyl die volgende persoon wat nie van my hou nie weer sal se dat ek "slegte kharma" het. ( So sleg is my "kharma" vir die duiwel se knegte dat hulle my soms wil aanval en doodmaak maar net nie die moed daarvoor bymekaar kan kry nie omdat my uur om hierdie planeet te verlaat nog nie gekom het nie.)

Die ware Christendom het niks te make met kerklike organisasies nie, maar het te make met 'n persoonlike verhouding met God. Die ware Christen werker vir die koninkryk van Jesus loop nie rond en verkondig wat volgens sy siening "die regte kerk" en "die regte goeie werke"  of die regte manier van doop is nie, maar verkondig Jesus wat die Verlosser van die liggaam is ( Efe. 5:23 en Kol.1:28 ). As iemand ten volle aan Jesus behoort dan sal Jesus daardie persoon se hart verander sodat hy sal begeer om te doen wat Jesus begeer hy moet doen.

Die ware Christen weet dat daar in werkliheid net een verkeerde ding is, en dit is om nie ten volle aan God te behoort en oorgegee te wees nie. Alle verkeerde dinge in die mens op aarde se hart het sy oorsprong juis daaruit dat hy nie ten volle in eenheid met God verkeer en so deur Sy Gees en geregtigheid regeer word nie !

Daar is nou ook hulle wat sal beweer dat God in alles is en dat alle dinge heilig is omdat dit deur God geskape is. Die waarheid is tog dat God nie in die verkeerde dade van mense is nie. Hy is die God van die ewige lewe en hoe kan Hy in die dade van moordenaars wees ? Dat Hy wel oral teenwoordig is, ook daar waar die verkerde gedoen word, is waar. Die feit dat Hy wel teenwoordig is daar waar die verkeerde dinge gepleeg word, beteken nie dat Hy ook in die verkeerde daad is nie !

Soos wat Hy nie in die dade of gesindheid van die dood teenwoordig is nie, is Hy in die dade, denke en gesindheid van dié wat Hom ken en liefhet omdat hulle alles uit Hom is. Alle dade, gedagtes en gesindhede wat nie in Hom is nie, is sonde omdat Hy nie daarin is nie. Soos wat Hy nie in die slegte dade van mense is nie, is Hy ook nie noodwendig in die goeie dade van mense nie. Hy is alleen in die dinge wat in Hom gedoen is deur mense en engele wat in Hom is en Hy in hulle ( Joh. 17:20 - 26 ).

Daarom is selfs die nakoming van die Wet sonde indien dit nie in Hom is nie en indien Hy nie in die nakoming van daardie wet is nie ( Ps. 37:6 , 127:1; Rom. 2:15, 3:19 - 20 , 10:2 - 3; 14:23; Gal. 2;16; Efe. 2:9; Fil. 2:13 en Heb. 8:10, 10:16 ). Die punt wat hier begryp moet word is die feit dat al doen ek wat reg is net omdat ek weet dat die Woord so se, maar nie omdat dit my ingeboude begeerte is om daardie regte daad te doen nie, beteken dit dat my hart steeds duisternis is al getuig my dade van die lig.

Wat ek doen is dus 'n leuen en getuig nie van my hart se ware toestand nie al het ek die geregtigheid gedoen. Om dan waarlik volgens die geregtigheid en in die geregtigheid te wandel, beteken dit dat my goeie dade en die begeerte van my hart met mekaar in ooreenstemming moet wees. Dit beteken dat geregtigheid wat onder dwang of uit vrees vir die hel of uit vrees vir die almag van God gedoen is nie ware geregtigheid is nie. Tensy my geregtigheid dus uit God is omdat Hy die verandering in my hart gebring het sodat my goeie dade en geregtihede die opregte begeerte van my hart is, is dit geen geregtigheid nie. So is dit dan moontlik dat my "geregtighede" sonde kan wees omdat dit nie opreg uit my hart kom nie en dus nie in Hom gedoen is nie. Bepeins asseblief eers die Skrifgedeelte hieronder goed voordat u verder gaan na die volgende parragraaf.

Mat. 23:1-4

1 TOE het Jesus die skare en sy dissipels toegespreek

2 en gese: Die skrifgeleerdes en die Fariseërs sit op die stoel van Moses.

( Die "stoel van Moses" verwys na feit dat dit die Skrifgeleerdes is wat die Wet en die nakoming daarvan leer asof die nakoming van die Wet enige reddende krag het sonder dat dit uit die begeerte en die wil van 'n hart wat in Hom is en op Hom gerig is kom. )

3 Alles wat hulle dan vir julle mag se om te onderhou, onderhou en doen dit; maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie.

4 Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie.

Wanneer Jesus verwys na die swaar pakke wat hul saambind en op mense se skouers sit om te dra, verwys hy na hul leerstellings wat op die nakoming van die Wet en allerhande gebruike en goeie werke neerkom. Self kan hulle, net soos enige ander mens, nie daarin slaag om die Wet met opregtheid van hart ten volle te hou nie. Hulle kan dus hul eie leerstellings, die pakke wat hul saambind, nie met die finger verroer nie. Hulle goeie werke en nakoming van die Wet is nutteloos tensy dit uit die opregte begeerte van die hart kom. 

Die ryk jongman ( Luk. 18:18 - 23 ) het die hele wet onderhou maar dit het hom niks gebaat nie. Hy moes net eenvoudig eers arm in sy self gemaakte geregtigheid word sodat hy weet dat hy niks uit homself kan doen nie voordat hy gereed is om Jesus te volg !

"Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele." ( Mat. 5:3 )

Genesis 3:6

Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.

Die oomblik toe die vrou met haar eie begeerlikheid "sien," het die dood ( die dood is die sonde ) reeds ingesluip. Sy het die dood, die sonde, as "goed" gesien, as iets om te begeer. Om haar eie verstand te verkry, om self te dink en doen sonder om in Hom te wees en sonder dat God daarin is ( is om self haar eie god te word ), was toe 'n lus vir die oog! So het die mens dan deur hul besluit in die sonde beland nog voordat daar 'n wet was om na te kom! Die feit dat die wet van hul hart nie meer deur God op die tafels van hul hart geskrywe word nie het gemaak dat hul in die sonde beland! Dit was wedergeboorte vanuit die lewe in die dood! Wat ons nou nodig het is wedergeboorte vanuit die dood in die lewe in want sonder om in die verhouding met God te staan waar Adam en Eva voor die sondeval was, is ons verlore en sonder God al onderhou ons ook watter wet en al behoort ons ook aan al die gelowe en "kerke" hier op aarde tegelyk. 

So verkondig sg. Christen kerke ook elk wat hulle as "goed en reg" beskou en leer hul kudde om dan daardie "goed en reg" te doen terwyl bykans al die gelowe van die wereld ook maar die selfde doen. So is dit dan dat die Christendom van buite beskou, taamlik verwarrend voorkom. Die uit die Oosterse en ander gelowe verstaan glad nie die verdeeldheid in die Christendom nie. Die waarheid is dat daar in werklikheid geen verdeeldheid in die ware Christendom bestaan nie aangesien hul geloof uit God is en nie uit hulself nie. Die gedeelte van die sg. Christendom wat van mekaar verskil se geloof is nie uit God nie maar uit die skrifgeleerdes wat elke denominasie vir homself kweek! Al gehoor van 'n kweekskool? Ek weet uit ondervinding en uit Sy Woord en karakter dat God nie ( Markus 3: 23 - 26 ) teen Homself verdeeld is nie en so ook nie Sy koninkryk nie.

Pas dan op vir tradisionele kerke wat elkeen hulself as die regte kerk verkondig ( Spr.18 : 1 ) en daardeur se dat al die ander verkeerd is. Hierdie dinge is bewys van 'n huis wat teen homself verdeeld is en is nie van God nie al het dit ook die naam geneem dat dit deel van die Christendom uitmaak. Dat daar wel van God se kinders is wat hulself onder hierdie verdeelde groepe bevind, is waar.

Die waarheid is dus dat die meeste van almal wat voorgee dat hulle huisgenote van Christus is, dit  nie is nie.

Alle kerke, al het dit 'n Christelike geur of kleur is nie noodwendig uit God gebore nie en die godsdienstige bedrywighede waarmee hulle hul volgelinge besig hou is baie keer in beginsel een en die selfde as enige ander geloof wat sy volgelinge beweeg om die "goeie" te doen soos wat hulle dit sien.

Die ware Christendom het nie 'n gebou vir die doeleindes van aanbidding nodig nie aangesien hul harte die tempel, die nuwe Jerusalem, ( 1 Kor. 3:16 en Hand. 7:48 en 17:24 ) van God is. ( Mat. 19:28 )

Dit sowel as die feit dat dit God self is wat Sy kinders heilig maak deur hulle harte te verander om te wees volgens Sy wil, maak die Christendom enig in sy soort en radikaal anders van al die godsdienste in die hele wereld.

Om 'n Christen te wees is nie 'n godsdiens nie, want God benodig nie ons dienste nie - Hy het dan die hele skepping sonder ons dienste geskape gekry. ( Hand.17:25 )

Christenskap is om ten volle aan Hom te behoort met my wil ( Heb. 10:7 - 18 ) en alles wat ek is soos wat dit 'n skepsel betaam ! Ek ervaar dit as ware vryheid aangesien Hy Sy begeerte aan my bekend maak deur dit op die tafels van my hart te skrywe ( Heb. 8:10 ). Met Sy begeerte op die tafel van my hart geskrywe, word ek waarlik vry ( Joh. 8:32 - 36 ) omdat dit nie meer vir my werk is om Sy wil na te speur en te doen of te ken nie, want Hy het Sy wil my begeerte gemaak ! ( Jak. 1:25 ) Wonderlike goeie nuus! 

So is dan die ware kerk se "goeie werke" en woorde nie vanuit die self of eie pogings nie, maar alles is uit Hom sodat God alles in alles en almal wat glo kan wees en in alles verheerlik mag word en niemand kan roem nie behalwe om in Hom te roem nie !

Aan Hom alleen kom toe die heerlikheid en die aanbidding en die lof en die dank en die krag en die eer tot in alle ewigheid ! Amen.

Gebed :

Heilige Vader, vergewe my in die Naam van Jesus dat ek ooit kon dink of glo dat daar iets goeds vanuit myself kon voortkom. Vergewe my ook vir selfs die "goeie werke" wat ek uit myself gedoen het want my beste is steeds met sonde besoedel.

Ek sien nou dat selfs my eie geregtighede sonde is indien dit nie vanuit U afkomstig is en in U en deur U gedoen is nie.

Laat dus my denke en die woorde van my gebede sowel as alles wat ek doen en dink nie langer uit myself voortkom nie, maar laat my liewer my eie armoede sien en laat my aanleer om te alle tye uit U hand aan te neem, geregtigheid, nederigheid, sagmoedigheid,opregte liefde en vergifnis van my sonde en ongeregtighede. Amen

You have no rights to post comments